กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตเมทานอลชีวภาพจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 120 ลิตรต่อวัน

ฺBiogas to bio-methanol pilot plant 120 LPD project

@คณะบริหารธุรกิจ

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตเมทานอลชีวภาพจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 120 ลิตรต่อวัน

รายละเอียด

โครงการนี้ เป็นการบูรณาการขับเคลื่อน ด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด  เทคโนโลยีวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาวิเคราะห์และขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เมทานอลชีวภาพ และจัดตั้งโรงงานต้นแบบ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องตามแผนการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้งด้านการเกษตรสร้างมูลค่า และด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต ในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีเทคโนโลยีในการผลิตเมทานอลชีวภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในต้นทุนที่เหมาะสม ช่วยให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเมทานอลชีวภาพจากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร หรือจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดย
- วิเคราะห์เปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และประสิทธิภาพการผลิต 
- พัฒนากระบวนการผลิตที่มีความเหมาะสม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- อบรมและพัฒนาพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและองค์ความรู้ด้านการผลิตเมทานอลชีวภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการและมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อตอบสนองการพัฒนาขับเคลื่อน BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้จัดทำ

บุรินทร์ สุขพิศาล
Burin Sukphisal

#อาจารย์

สมาชิก
ธีรพร สุธีวงศ์
Teeraporn Suteewong

#อาจารย์

สมาชิก
เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ
Ekkapong Cheevitsopon

#อาจารย์

สมาชิก
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
Poramate Asawaruangpipop

#อาจารย์

สมาชิก
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
Opal Suwunnamek

#อาจารย์

สมาชิก
สุทธิ สูอำพัน
Sutti Sooampon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด