กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

KMITL เครื่องอัดอากาศอัตราไหลสูง

KMITL Oxigen High Flow

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
KMITL เครื่องอัดอากาศอัตราไหลสูง

รายละเอียด

เครื่องผสมออกซิเจนและอากาศนี้ ถูกพัฒนาขึ้นช่วงสถานการณ์ covid19 โดยเป็นเครื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน ในการผลิตเพื่อบริจาคให้กับคนป่วยทั่วประเทศไทย โดยเป็นเครื่อง IOT ที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถควบคุมเครื่องได้จากระยะไกล เพื่อลดวามเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วย โดยสามารถควบคุม ปริมาณออกซิเจน, อัตราการไหล, และอุณหภูมิสำหรับความชื้น โดยเครื่องได้รับการพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์

วัตถุประสงค์

ใช้นวตกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเครื่องมือแผนในช่วง covid19 ที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือคนไทย

ผู้จัดทำ

ภูมิ คงห้วยรอบ
Poom Konghuayrob

#อาจารย์

สมาชิก
ศรุชา ยรรยง
Sarucha Yanyoung

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด