กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ร้านขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

automatic drinking shop

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
ร้านขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

รายละเอียด

โครงงานนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของร้านขายน้ำด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จำลองการทำงานของระบบร้านขายน้ำ ควบคุมหุ่นยนต์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับครื่องกล ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างหุ่นยนต์

วัตถุประสงค์

ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการผลิต การขนส่ง ต้องการหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกันกับมนุษย์ในการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน เพื่อลดขัั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของมนุษย์ กลไกการทำงานของระบบอัตโนมัติมีความซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายที่สูง ไม่ตอบสนองต่อธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด การพัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในการทำงาน จะสามารถลดต้นทุนที่ใช้และนำไปต่อยอดการใช้งานในด้านต่างๆได้

ผู้จัดทำ

วิริยะ สายัณห์
WIRIYA SAYAN

#นักศึกษา

สมาชิก
สุมิตร พนาอุดมทรัพย์
sumit panaudomsup

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด