กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบเกมเพื่อการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเยาวชนด้วยภาษาไพธอน

Developing a game system for learning fundamental mathematics and programming skills for youth using the Python language

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาระบบเกมเพื่อการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเยาวชนด้วยภาษาไพธอน

รายละเอียด

การจัดทำสหกิจศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเลขให้แก่เยาวชน 2) เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้แก่เยาวชนและ 3) เพื่อเรียนรู้การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ซึ่งในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้จัดทำได้รับผิดชอบในส่วนการสร้างเกมสำหรับเยาวชนโดยการออกแบบระบบเกมโดยใช้เกมโดมิโน่เป็นเกมอ้างอิงและประยุกต์เข้ากับการคิดเลขขั้นพื้นฐานได้แก่ บวก, ลบ, คูณ และหาร โดยการใช้ความรู้ระดับประถมต้นในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการเสริมสร้างความรู้การเขียนโปรแกรมแก่เยาวชน

วัตถุประสงค์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ในรัชกาลปัจจุบัน มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ, มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ในปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดทำโครงการ Coding for Better Life ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมสำหรับเยาวชนผ่านการเล่นเกมโดยจะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคือ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่เป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาแบบผ่านด่านและเสริมด้วยการคำนวนตัวเลขผ่านตัวดำเนินการขั้นพื้นฐานได้แก่ บวก, ลบ, คูณ และหารโดยอ้างอิงจากเกมโดมิโน่ ซึ่งพัฒนาโปรแกรมขึ้นด้วยภาษาไพธอน

ผู้จัดทำ

ฉัตรดนัย บุเงิน
CHATDANAI BUNGERN

#นักศึกษา

สมาชิก
พุทธา สักกะพลางกูร
Puttha Sakkaplangkul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด