กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาตัวอักษรและภาพกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์

Development of a typeface and graphic design for public relations

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Digital Economy
การพัฒนาตัวอักษรและภาพกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

การพัฒนาตัวอักษรและภาพกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์ และนำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารผ่านภาพกราฟิก ให้เห็นถึงลักษณะการนำไปใช้งานในโอกาสต่าง ๆ มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ โครงงานนี้ได้ศึกษาขั้นตอนการออกแบบตัวอักษร และพัฒนาตัวอักษรด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ร่วมกับ Font Maker จากนั้นออกแบบภาพกราฟิกเพื่อนำเสนอตัวอักษร และเผยแพร่แบบอักษรให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

ตัวอักษรมีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นต่อการออกแบบการออกแบบ สื่อความหมาย ถ่ายทอดได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการตามงานประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ แบนเนอร์ วิดีโอสั้น โมชันกราฟิก ล้วนแต่มีความจำเป็นต้องใช้ตัวอักษรสื่อความหมาย ตัวอักษรที่มีรูปแบบเฉพาะตัวจะช่วยสร้างแบรนด์ เพิ่มการจดจำอัตลักษณ์เฉพาะของผู้สื่อสารได้ แต่ในปัจจุบันการนำแบบอักษรมาใช้ในการออกแบบจะยังมีข้อจำกัดในเรื่องลิขสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายแบบผู้ขาดมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาและออกแบบตัวอักษรเพื่อขยายขอบข่ายในการทำงานออกแบบได้มากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

ธัญญพัทธ์ เอี่ยมสุนทรสิน
THANYAPAT IAMSOONTORNSIN

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนัชชา พูลทรัพย์
THANUTCHA POONSUB

#นักศึกษา

สมาชิก
นฤพล ตรีโภคา
NARUEPHON TRIPOKA

#นักศึกษา

สมาชิก
เฟื่องฟ้า เชื้ออาษา
FUENGFAH CHUEASA

#นักศึกษา

สมาชิก
อริศราพร แสนจันทร์
ARISARAPRON SANJAN

#นักศึกษา

สมาชิก
อภิรดี โพธิมากูล
APIRADEE POTHIMAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
ธรณินทร์ เรือนงาม
TORANIN RUEAN-NGAM

#นักศึกษา

สมาชิก
ภาวิณี ศรีวรรณะ
PAWINEE SRIWANNA

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐธิดา ศรีโนนชัย
NUTTIDA SRINONCHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
อดิเทพ กองมิตรชัย
ADITHEP KONGMITRCHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
ศศิธร บัวเงิน
SASITHORN BUANGERN

#นักศึกษา

สมาชิก
ธีธัช วิวัฒน์วานิชกุล
THEETHAT VIVATVANICHKUN

#นักศึกษา

สมาชิก
รัตตมา รัตนวงศา
Rattama Rattanawongsa

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด