กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจนอัตราการผลิตสูงเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูง

Development of High-Capacity Oxygen Generator for High Flow Nasal Cannula

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
การพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจนอัตราการผลิตสูงเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูง

รายละเอียด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการผลิตสูงแบบเคลื่อนย้ายเพื่อใช้ กับเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง เครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการ ผลิตสูงที่ได้พัฒนาขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้สามารถให้ออกซิเจนได้ที่ความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 85 โดย ปริมาตร ที่อัตราการไหลสูงสุด 40 ลิตรต่อนาทีที่ความดันมากกว่า 3.7 บรรยากาศ 
(ความดันสัมบูรณ์) ซึ่งเมื่อนำไปต่อกับเครื่องช่วยหายใจแบบ “High-flow” แล้วสามารถให้ออกซิเจน (FiO2 ) ได้ สูงสุดถึง
ร้อยละ 64 โดยปริมาตร ที่อัตราการไหล 60 ลิตรต่อนาที และเมื่อนำไปต่อกับเครื่องช่วย หายใจแบบ “Positive Pressure Ventilator” แล้วจะสามารถให้ออกซิเจน (FiO2 ) ได้ร้อยละ 85 – 90 โดยปริมาตร ที่ MV ประมาณ 14 ลิตรต่อนาที

วัตถุประสงค์

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สถานพยาบาล หลายแห่งมีความต้องการใช้แก๊สออกซิเจน เพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น โดยปกติแล้ว โรงพยาบาลเหล่านั้นจะใช้ถังออกซิเจนเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อที่ยังมีอาการไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ถังออกซิเจนขนาดพกพาหนึ่งถังจะสามารถให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยได้ประมาณ 3 – 5 ชั่วโมง เท่านั้น ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนถังออกซิเจนใหม่ให้กับผู้ป่วยทุก ๆ 3 – 5 ชั่วโมง ซึ่งการที่บุคคลากรทางการ แพทย์เข้าไปเปลี่ยนถังใหม่ให้กับผู้ติดเชื้อ อาจจะทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อจากผู้ป่วยด้วยเช่นกัน 
ส่วนถัง ที่ใช้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องนำกลับไปบรรจุแก๊สออกซิเจนใหม่ ในการบรรจุแก๊สออกซิเจนใหม่ หากโรงพยาบาลไม่ได้ติดตั้งสถานีรองรับออกซิเจนเหลว ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายถังออกซิเจนที่ ใช้แล้วไปยังสถานีรับบรรจุแก๊สออกซิเจนตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งหากการบรรจุแก๊สออกซิเจนอยู่ในช่วงที่มีความจำเป็นในการใช้งาน ก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนออกซิเจนในการดูแลผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณถังออกซิเจนที่โรงพยาบาลเตรียมไว้มีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
	จากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนสำหรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการผลิตสูงด้วยหลักการดูดซับสลับความดัน ให้สามารถผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง ในอัตราการผลิตและแรงดันที่สูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอ กับการใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดขั้นวิกฤต ในโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกทั้งระบบดังกล่าวยังจะถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่น้อยกว่าการจัดตั้งสถานีรองรับออกซิเจนเหลวเป็นอย่างมาก

ผู้จัดทำ

ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์
Nuttapol Lerkkasemsan

#อาจารย์

สมาชิก
ธนวัฒน์ มูสิกะ
TANAWAT MUSIKA

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด