กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

อินเวอร์เตอร์หลายระดับเชื่อมต่อโซลาร์เซลล์กับกริดหนึ่งเฟส

PV – Single Phase Grid Connected Multilevel Inverter

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
อินเวอร์เตอร์หลายระดับเชื่อมต่อโซลาร์เซลล์กับกริดหนึ่งเฟส

รายละเอียด

โครงงานนี้ได้นำเสนอการควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยเอชบริดจ์อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ​เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและสามารถจ่ายไฟกลับเข้าสู่ระบบได้โครงข่ายของการไฟฟ้าได้ โดยออกแบบสร้างวงจรเอชบริดจ์อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ อาศัยเทคนิคการควบคุมโดย Pulse Width Modulation (PWM) ชนิด Phase shift PWM รวมถึงวงจรเซนเซอร์ตรวจจับสัญญาณแรงดันและกระแสไฟฟ้า จากไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000 และระบบชอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมกระแสและแรงดัน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าคืนสู่ระบบโครงข่ายการไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันมีความนิยมการเลือกใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องด้วยพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดแก๊สปล่อยมลพิษและแก๊สเรือนกระจก (GHGs : Greenhouse Gases) ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาระดับนานาชาติที่มนุษย์ต้องการควบคุมและลดการใช้งาน โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมาจากพลังงานน้ำ โดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เพื่อผลิตไฟฟ้านั้นแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ ระบบโซลาเซลล์แบบอิสระ (Photovoltaic (PV) Stand Alone System) , ระบบโซลาเซลล์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (Photovoltaic (PV) Grid Connected System) และ ระบบโซลาเซลล์แบบผสมผสาน (Photovoltaic (PV) Hybrid System)
การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง โดยมีวงจรอินเวอร์เตอร์หลายระดับเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียในกระบวนการส่งกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การใช้กระบวนการควบคุมกระแสป้อนกลับแบบเวกเตอร์ตามกรอบอ้างอิงแกนหมุนดีคิวเพื่อควบคุมขนาดของกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามต้องการของระบบ และได้รวบรวมทฤษฎีที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ระบบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และได้ทำการออกแบบและจำลองระบบที่นำเสนอด้วย MATLAB/Simulink ในการประมวลผลข้อมูลและควบคุมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังไฟฟ้าและควบคุมค่าตัวประกอบกำลัง
​ในส่วนของโครงงานฉบับนี้ ได้นำเสนอการควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยเอชบริดจ์อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ​เพื่อให้ระบบโซลาเซลล์เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและสามารถจ่ายไฟกลับเข้าสู่ระบบได้โครงข่ายของการไฟฟ้าได้

ผู้จัดทำ

กัณฑ์กฤต อภิเมธีธำรง
KANKRIT APHIMETHITHAMRONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิติภูมิ สังฆะมณี
THITIPOOM SANGKAMANEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ณรงศ์พล บุญมาก
NARONGPHON BOONMAK

#นักศึกษา

สมาชิก
สิรวิชญ์ นาไชยโย
SIRAWITZ NACHAIYO

#นักศึกษา

สมาชิก
วิจิตร กิณเรศ
Vijit Kinnares

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นิรุธ จิรสุวรรณกุล
Nirudh Jirasuwankul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด