กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบเปิดปิดการให้แสงไฟในโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติ

Development of smart lighting in agricultural greenhouses

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบเปิดปิดการให้แสงไฟในโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติ

รายละเอียด

โครงงานในครั้งนี้นักศึกษาได้จัดทำเรื่องระบบเปิด-ปิดการให้แสงไฟในโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอำนวยความสะดวก โดยมีการจำลองระบบเปิด-ปิดแสงไฟในโรงเรือนเกษตรโดยใช้โปรแกรม remote xy และใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับความเข้มของแสงภายในโรงเรือน

วัตถุประสงค์

การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน Internet of Things (loT) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ทำให้การควบคุมอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีอิสระมากขึ้น เช่นการควบคุมระบบเป็ด-ปิดไฟในโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติที่ทำงานผ่าน remote xy และเมื่อเชื่อมเข้ากับระบบทำให้สามารถควบคุมจาก remote xy ได้จากจุดใดก็ตาม ช่วยให้การดำรงชีวิตมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำเห็นความสำคัญของการนำระบบ IoT มาใช้กับโลกเกษตร เพื่อประหยัดงบประมานในการจ้างแรงงานประหยัดระยะเวลาในการควบคุม
ผู้จัดทำจึงได้นำระบบเดิมมาพัฒนาให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีระบบเปิด-ปิดการให้แสงไฟในโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติ

ผู้จัดทำ

วัชราภรณ์ ตันไพจิตร
WATCHARAPORN TANPAIJIT

#นักศึกษา

สมาชิก
กนกพร แต่งศรี
KANOKPRON THANGSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
วีระวรรณ เชิงเขา
WIRAWAN CHANGKAO

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิราพร จันทร์แม้น
SIRAPORN JANMANT

#นักศึกษา

สมาชิก
ภัทรพรรณ เลิศศิริ
PATTARAPUN LERTSIRI

#นักศึกษา

สมาชิก
ปฏิพัทธ์ เพียวอยู่
PATIPHAT PEAWYOO

#นักศึกษา

สมาชิก
สรัญญา วัฒนาราช
SARUNYA WATTANARAT

#นักศึกษา

สมาชิก
อาณัติ รัตนถิรกุล
Arnut Ruttanatirakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด