กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ทีม RTE-KMITL วิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

RTE-Kmitl-Railway Challenge

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
ทีม RTE-KMITL วิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

TRRN Railway Challenge ได้รับการสนับสนุนจาก HUB OF TALENTS ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้า โดยต้นแบบการจัดการแข่งขันจาก IMechE Railway Challenge ประเทศอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการออกแบบและพัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้า ผ่านการลงมือทำโจทย์ที่คล้ายคลึงกับความเป็นจริง การนำความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้หรือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาและออกแบบตัวรถ และการลงมือปฏิบัติงานจริงในการสร้างรถราง จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นักศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้นในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง และอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมด้านระบบรางด้วยฝีมือของนักศึกษา นอกจากนี้ TRRN Railway Challenge จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และพบปะกันระหว่างนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยและบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบราง ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเป็นเครือข่ายของกลุ่มคนที่สนใจและทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง รวมไปถึงเป็นการฝึกนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

วัตถุประสงค์

โครงการ Railway Challenge เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนารถรางผ่านการลงมือทำโจทย์ที่คล้ายคลึงกับความเป็นจริง เป็นการนำความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้หรือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาและออกแบบตัวรถและการลงมือปฎิบัติงานจริงในการสร้างรถราง จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้นในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง และอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมด้านระบบรางด้วยฝีมือของนักศึกษา นอกจากนี้กิจกรรม Railway Challenge จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และพบปะกันระหว่างนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยและบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบราง ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเป็นเครือข่ายของกลุ่มคนที่สนใจและทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง รวมไปถึงเป็นการฝึกนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม 

ผู้จัดทำ

มนต์ศักดิ์ พิมสาร
Monsak Pimsarn

#อาจารย์

สมาชิก
คินภร ทัศนงาม
KINNAPON THASANANGARM

#นักศึกษา

สมาชิก
สรชัช เทศสวัสดิ์
SORACHAT TESSAWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
พลกาญจน์ ศรีคำพร
PONLAKARN SRIKAMPON

#นักศึกษา

สมาชิก
ศมนกนก หมัดรวม
SAMONKANOK MADRUAM

#นักศึกษา

สมาชิก
ชยณัฐ เกรียงธนบดี
CHAYANAT KEANGTANABODEE

#นักศึกษา

สมาชิก
วรภพ ฉิมพลี
WORAPHOB CHIMPHLI

#นักศึกษา

สมาชิก
จักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา
CHACKAPAT SUKSOMBOONTANA

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฏฐกฤศ นพพันธ์
NUTTAKIT NOPPUN

#นักศึกษา

สมาชิก
จิตราภรณ์ วงศางาม
Jittraporn Wongsa-Ngam

#อาจารย์

สมาชิก
กลวัชร เฉลิมพงศ์
Kolawach Chailermpong

#อาจารย์

สมาชิก
ภานุกร กรุสวนสมบัติ
Panukorn Krusuansombat

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด