กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม

Development of heterogeneous catalysts for CO2 hydrogenation to high-value products

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

เนื่องจากในปัจจุบันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่มากในอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าการนำก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มที่สามารถนำไปต่อยอดในการผลิตสิ่งต่างๆได้ ก็จะช่วยทั้งในเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงโดยนำมาเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากขึ้นและช่วยลดการส่งกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผู้จัดทำ

พงศ์ธร เดชสุภะพงษ์
PONGTHON DECHSUPAPONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐริกา ชิมโพธิ์คลัง
NATTARIKA CHIMPHOKLANG

#นักศึกษา

สมาชิก
พัชราภรณ์ วีระชวนะศักดิ์
Patcharaporn Weerachawanasak

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด