กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงหัวใจและเสียงปอดแบบดิจิตอล

Digital Stethoscope

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงหัวใจและเสียงปอดแบบดิจิตอล

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์
Sarinporn Visitsattapongse

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด