กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม

DESIGN OF AQUAPONICS UNIT IN CONDOMINIUM

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Smart City
การออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม

รายละเอียด

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม โดยมีวัตถุประสงค์  1) ค้นหาความต้องการของผู้ใช้งานต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายใน
คอนโดมิเนียม 2)เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน  โดยดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยทดลองจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ทำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ 
โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบสอบถามและตรวจสอบองค์ประกอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์  ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมการปลูกผักและองค์ประกอบ
ทางกายภาพของคอนโดมิเนียม ข้อจำกัดทางด้านสภาพแวดล้อมในการปลูกผักในคอนโดมิเนียมพื้นที่ใช้สอยในคอนโดมิเนียม  ข้อจำกัดการใช้งาน สถานที่ตั้ง เพื่อค้นหาความต้องการและการยอมรับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไป
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลูกผักอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียมได้อย่างเหมาะสม ผลของการวิจัยพบว่าจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบปัญหาหลักที่เกิดขึ้น เช่น ข้อจำกัดของ
พื้นที่ใช้งาน ปัญหาการวางตำแหน่งการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ปลูกผักอควาโปนิกส์ในคอนโดมิเนียม  ปัญหาการเคลื่อนย้ายต้นผักระหว่างช่วงเวลาการปลูก และปัญหาการตรวจสอบสมดุลในระบบการปลูก การออกแบบ
เริ่มจากการนำเสนอแนวคิดการออกแบบจากการสังเกตพฤติกรรม และประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งของการนำเสนอแนวคิดการออกแบบ คือ การพิจารณาปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ  และการพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบผลิตภัณฑ์การปลูกพืชในอาคาร มาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางการออกแบบใหม่  โดยได้กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบได้  4  ส่วน จากความต้องการ
และการยอมรับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
1) พื้นที่การใช้งาน 
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเคลื่อนย้ายได้ 
3) สร้างวิธีการดูแลรักษาที่สะดวก 
4) ผลผลิตของพืชที่ปลูกตามความต้องการ

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง
Chaipipat Pokpong

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด