กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบรักษาความปลอดภัยของโกดัง โดยมีระบบอัฉริยะประกอบการตัดสินใจ

The Implementation of Intelligence system for Warehouse Security

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
ระบบรักษาความปลอดภัยของโกดัง โดยมีระบบอัฉริยะประกอบการตัดสินใจ

รายละเอียด

เนื่องจากมีความต้องการจากบริษัท เพื่อที่จะเพิ่มระดับความปลอดภัยของโกดัง เนื่องมาจากเหตุการณ์ โจรกรรม จากคนภายในเเละภายนอก จึงทำให้โครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น โดยที่วางเเผน เเละติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยที่มีตัวตตัดสินใจหลักคือ Artificial intelligence เเละ intelligence system เเทนที่จะเป็นเเค่ระบบรักษาความปลอดภัยที่มาจากตัว Hardware เพียงส่วนเดียว เเละทำให้ระบบฉลาดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ เเละวิเคราะห์สถาณการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เเละทำให้เเก้ไขได้ทันเวลา

วัตถุประสงค์

บริษัท Zircon Power Solution บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องสำรองไฟ ได้มีความตต้องการที่จะเพิ่มระดับของการรักษาความปลอดภัยของโกดังสินค้า เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ ที่สินค้าทางการค้า ได้เกิดสูญหาย เป็นจำนวนมากจากการโจรกรรม ทั้งภายใน เเละภายนอก ฉะนั้น โครงการนี้เลยเป็นโครงการเพื่อซึ่งตอบสนองถึงความต้องการทางความปลอดภัยของบริษัท

ผู้จัดทำ

ศุภสัณห์ สุทธินนท์
SUPHASON SUTTINON

#นักศึกษา

สมาชิก
อธิชัย กังสมุทร
ATICHAI KANGSAMUT

#นักศึกษา

สมาชิก
พุฒิพงศ์ เทียมดวงตะวัน
PUTTHIPONG TIAMDUANGTAWAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณเอก ชินพัฒนาการ
NAAEK CHINPATTANAKARN

#นักศึกษา

สมาชิก
เบญญาภา เทวรังษี
BENYAPA THEWARANGSEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ปิติเขต สู้รักษา
Pitikhate Sooraksa

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด