กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบสารสนเทศสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

Data Information for Solar Cell Systems

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
ระบบสารสนเทศสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

รายละเอียด

โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการจ่ายแรงดันโดยอิงจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ ของโซล่าเซลล์โดยการเก็บข้อมูลแรงดัน, กระแส , อุณหภูมิ , ความชื้น และความเข้มแสงที่วัดได้ ในช่วงเวลาที่กำหนดมาเก็บไว้แล้วแสดงผลกราฟโดยจะนำ Microcontroller ESP8266 มาเป็นตัวรับค่า ประมวลผล และส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ ThingSpeak ซึ่งการทำงานก็จะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ Hardware จะเป็นการใช้ DC Converter Stepdown ในการลดแรงดันที่โซล่าเซลล์จ่ายมาสูงเกินกว่าวงจรวัดแรงดันจะรับได้ แล้วจึงใช้วงจรวัดแรงดันวัดค่า แล้วส่งไปยัง ESP8266 และใช้เซ็นเซอร์มาวัดสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในส่วนของ Software จะเป็นการเขียนแปรแกรมคำสั่งการทำงานในโปรแกรม Arduino IDE และเขียนโปรแกรมในส่วนของเว็บไซต์ เพื่อแสดงกราฟค่าต่างๆที่นำมาเก็บได้

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า พลังงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรามาก ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็ได้มีการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนที่เราสามารถหาได้ง่าย และเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด และในปัจจุบันตามบ้านเรือนต่างๆ ก็มีความนิยมในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น แต่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้แต่ละวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ปริมาณความส่องสว่างของแสงแดด อุณหภูมิโดยรอบ ชนิดและขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูล เพื่อดูผลที่ได้รวมถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้น - ลดลงของพลังงานที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งโครงงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การจดบันทึกค่าที่ทำการตรวจวัดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำไปวิเคราะห์ผลต่อไปได้จึงได้ทำการศึกษาและจัดทำเครื่องมือวัดและบันทึกค่าเพื่อวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการแก้ไขปัญหาความผิดพลาด และลดเวลาการทำงานในการจดบันทึกของผู้ใช้งาน โดยเราจะบันทึกค่าอุณหภูมิโดยรอบบริเวณ Solar Moduleบันทึกค่าความสว่างบริเวณ Solar Module และแสดงผลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ผู้จัดทำ

ภัควรินทร์ พงศ์ธนาบูลย์
PAKWARIN PONGTHANABOOL

#นักศึกษา

สมาชิก
พีรวิชญ์ เพียรเจริญ
PEERAWIT PEANJARERN

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิลา จูสิงห์
SILA JUSING

#นักศึกษา

สมาชิก
วีระ เพ็งจันทร์

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด