กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การใช้วิธีการทาง immunoinformatics ในการออกแบบ multi-epitope vaccine เพื่อการป้องกันโรคฝีดาษลิง

Engineering broad spectrum multi-epitope vaccine against monkeypox disease by immunoinformatic approach

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
การใช้วิธีการทาง immunoinformatics ในการออกแบบ multi-epitope vaccine เพื่อการป้องกันโรคฝีดาษลิง

รายละเอียด

ในขณะที่โลกให้ความสนใจกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากไวรัส SARS-CoV-2 เรายังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ Monkeypox virus (MPXV) ด้วย ตามรายงานจากองค์การอนามัยโรค (World Health Organization) มีผู้ติดเชื้อ MPXV ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 138,991 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อนี้อยู่ที่ 649 ราย สถานการณ์นี้ทำให้เราต้องพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ MPXV การผลิตวัคซีนแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ต้นทุนสูง และเสี่ยงต่อความเป็นพิษ การใช้เทคนิค Reverse vaccinology นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความน่าสนใจในการสร้างวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ MPXV ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาโปรตีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อของ MPXV เช่น F8L, C2L, A40L, H3L, B6R, B9R, และ E4R เพื่อค้นหา epitope ที่มีศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในการสร้าง multi-epitope vaccine โดยนำ epitope ที่มีความปลอดภัย สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หลังจากนั้นนำวัคซีนที่ได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆทางเคมีกายภาพ วิเคราะห์การจับของวัคซีนและTLR-1 TLR-2 TLR-4 TLR-6 และ TLR-10 และหลังจากนั้นนำวัคซีนที่ได้มาตัดต่อเพื่อทำ in silico cloning ในเวกเตอร์ pET21a (+) งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาวัคซีนในรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันการระบาดของ MPXV ได้

วัตถุประสงค์

The monkeypox outbreak has caused serious concern. It may be transmitted through imported animals or airborne particles, causing widespread outbreaks. Multi-epitope vaccines are important to effectively control the spread of this disease. A multi-epitope vaccine involves the joining of several epitopes together and adding adjuvants and linkers to enhance the efficiency of the vaccine. And there is a check on the safety of the vaccine, such as being an antigen. It does not cause allergies, is not toxic to humans using computer analysis to ensure that there will be no side effects after vaccination, and also has the ability to prevent the spread of MPXV infection on a wide scale.

ผู้จัดทำ

ภาณุวิชญ์ จุมปาลี
PANUWID JUMPALEE

#นักศึกษา

สมาชิก
พนา โลหะทรัพย์ทวี
Pana Lohasupthawee

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
บุญฤทธิ์ เมฆศิริพร

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด