กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน Big Bangkok 2

Cultural Tourism for Youth: Big Bangkok 2

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Digital Economy
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน Big Bangkok 2

รายละเอียด

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และวัดผลของสื่อที่ผลิตขึ้นโดยนำเสนอผ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับเยาวชน (18-25 ปี) โดยผู้วิจัยออกแบบตัวละครที่ชื่อ “นมเย็น” ผ่านข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และถ่ายภาพตัวละครกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 10 แห่ง และนำมาสร้างสื่อสิ่งพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ISBN: 978-616-577-583-0) สามารถ download ได้ที่ https://bit.ly/3f9TDIw

วัตถุประสงค์

เนื่องจากในปัจจุบันเยาวชนไทยไม่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกรุงเทพ ผู้วิจัยจึงต้องการนำเสนอผ่านตัวละครและแนวทางของภาพถ่ายที่จะดึงดูดความสนใจของเยาวชนต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผู้จัดทำ

กิตติชัย เกษมศานติ์
Kittichai Kasemsarn

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด