Back

Packaging Design for Sales Promotion Product of Thanyalux Mango Orchard: Case Study Wine Mango

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาฉลากสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สวนมะม่วงธัญญลักษณ์ : กรณีศึกษา ไวน์มะม่วง

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Digital Technology
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาฉลากสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สวนมะม่วงธัญญลักษณ์ : กรณีศึกษา ไวน์มะม่วง

Details

-

Objective

ประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะเกษตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยมาอย่างช้านาน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เอื้ออำนวยต่อการทำภาคการเกษตร โดยการเกษตรของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าของคุณภาพชีวิตของประชากรคนประเทศไทย อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังได้รับฉายาที่ว่า ครัวของโลก เกษตรกรไทยได้ผลิตสินค้าทางเกษตรโดยทั้งจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายนอกประเทศ ซึ่งสินค้าทางการเกษตรนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย (กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์ : 2564)
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลายชนิดเป็นหนึ่งในสินค้าที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น ถั่วเหลือง ทุเรียน ลำไย และสับปะรด เนื่องจากปริมาณความต้องการในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง 
มะม่วง เป็นผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าจะไม่ใช่สินค้าเกษตรกรรมหลัก 
แต่มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย และมีพื้นที่ปลูกมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น มะม่วงจึงเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ รายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรจำนวนมาก โดยมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เป็นมะม่วงที่ผลสุกมีผิวสวยงาม ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อมาก 
เนื้อผลละเอียดมีสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นและรสชาติหอมหวาน จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดในต่างประเทศ 
สวนมะม่วงธัญลักษณ์ เป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่ตั้งอยู่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 9 ปี โดยคุณธัญลักษณ์ บุตตะโส (เจ้าของธุรกิจ) ได้เป็นผู้ดูแลกิจการ มีพื้นที่ในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นจำนวนมากและได้เห็นความสำคัญของมะม่วงน้ำดอกไม้ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ทรัพยากรในสวนมะม่วงธัญลักษณ์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ของสวนมะม่วงธัญลักษณ์ มีตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ ต้นอ่อนมะม่วงน้ำดอกไม้ ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้แบบโตเต็มไว ผลมะม่วงดิบ และจุดเด่นของสวนมะม่วงธัญลักษณ์ คือ ผลมะม่วงสุก ภายใต้ชื่อแบรนด์ “มะม่วงน้ำดอกไม้ สวนมะม่วงธัญลักษณ์”  ในการรับประทานมะม่วงมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ สามารถทานได้ทั้งในรูปแบบผลดิบและผลสุก ทั้งนี้ยังสามารถรับประทานในรูปของขนมหวาน แม้กระทั่งในรูปแบบของเครื่องดื่มที่สามารถนำมารับประทานได้ง่าย เช่น ไวน์ ที่เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่ในปัจจุบันที่สามารถนำมาแปรรูปและเป็นการถนอมอาหารไปในตัวอีกด้วย รวมถึง “ไวน์มะม่วง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื่องจาก การผลิตไวน์จากมะม่วง ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักว่า มะม่วงสามารถนำมาทำไวน์ได้ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสวนมะม่วงธัญลักษณ์ โดยนำผลมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สุกจนเกินมาตรฐานการขายของสวนมะม่วงธัญลักษณ์ ไปแปรรูปเพื่อถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าของมะม่วงน้ำดอกไม้ไปในตัวอีกด้วย 
ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัยไวน์ชนิดต่าง ๆ มากกว่า 20 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไวน์จากผลไม้สดตามฤดูกาล ซึ่งส่วนมากเป็นผล ไม้ที่มีมากในประเทศไทยโดยบางครั้งเป็นการช่วยลดผลไม้ที่เหลือใช้ในการจำหน่ายตามท้องตลาดและจากการเหลือจากการขายส่งโรงงานที่แปรรูปของผลไม้หลายชนิดเพื่อเป็นส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นจึงต้องคำนึงถึงเรื่องการส่งเสริมการขาย 
บรรจุกัณฑ์มีความสำคัญในการปกป้องสินค้าและยกระดับของการการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้มีคุณภาพดี รสชาติที่ได้ไม่ผิดไปจากการผลิต โดยบรรจุภัณฑ์นั้นต้องรักษา สี กลิ่นของไวน์ให้มีความเหมาะสม และในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ทำหน้าที่พื้นฐานในการเป็นเพียงภาชนะบรรจุเท่านั้น หากแต่กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำ branding, positioning เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของชุมชน มีความทันสมัย มีความปลอดภัย และบรรจุภัณฑ์ยังส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มได้อีก ซึ่งในปัจจุบันสินค้าไวน์มะม่วงจัดเป็นสินค้าใหม่ของสวนมะม่วงธัญลักษณ์ และยังไม่ได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการขาย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าไวน์ที่ได้จากการผลิตมะม่วง เพื่อทำให้สินค้าไวน์มะม่วงนี้มีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่แพร่หลาย และสื่อที่สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าว่าไวน์ชนิดนี้ให้มีการแพร่หลายได้มากขึ้น โดยที่ต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นมะม่วง เครื่องหมายการค้า ปีที่ผลิตที่ต้องแสดงอย่างชัดเจน สถานที่ทำให้เกิดไวน์ที่มีความแปลกใหม่ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการซื้อ ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องปกป้องสินค้าที่ขายได้อย่างเหมาะสม 

Project Members

อัญชลี ประยงค์แย้ม
ANCHALEE PRAYONGYAM

#นักศึกษา

Member
อภิวัฒน์ มีอุปการ
Apiwat Meoupphakarn

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...