Back

Packaging and Graphic Design for Processed Coconut Products by Samutsongkhram Province

โครงการเสนอแนะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปของจังหวัดสมุทรสงคราม

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Industry 4.0
โครงการเสนอแนะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปของจังหวัดสมุทรสงคราม

Details

-

Objective

จากข้อมูลด้านปริมาณผลผลิตการขายผลมะพร้าวที่มียอดขายที่สูง (จากข้อมูลแสดงปริมาณผลผลิตการขายผลมะพร้าวแก่ รายเดือน(ตลอดปี) รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัดปี 2564) และข้อมูลเรื่องประโยชน์ของมะพร้าวที่สามารถแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลาย พบว่าจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเด่นในด้านยอดขายผลมะพร้าว แต่ในด้านยอดขายส่วนของสินค้ามะพร้าวแปรรูปมียอดขายที่ต่ำขายได้เพียงสินค้าบางประเภท เช่น กะทิ น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำตาลมะพร้าว จากตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้ามะพร้าว มีหลายสินค้าที่มียอดขายต่ำหรือขาดความนิยมในการซื้อ ส่งผลให้ขาดความแข็งแรงของโครงการ ทางโครงการความต้องการที่จะส่งเสริมขายให้สินค้ามะพร้าวแปรรูปพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจำใหม่ให้แก่สินค้ามะพร้าว จึงเกิดเป็นโครงการเสนอแนะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปของจังหวัดสมุทรสงคราม  สำหรับการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้ามะพร้าวแปรรูปด้วยระบบบรรจุภัณฑ์ สื่อการขาย และกราฟิกในการแก้ไขปัญหา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่จะเป็นเมืองมะพร้าวได้อย่างแท้จริง

Project Members

ธวัลรัตน์ ฤกษ์สินสาโรจน์
THAWANRAT RERKSINSAROJ

#นักศึกษา

Member
ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
Thanarak Chantaraprasit

#อาจารย์

Advisor
พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์
Pimpramote Urairong

#อาจารย์

Co-advisor
ญาดา ชวาลกุล
Yada Chavalkul

#อาจารย์

Co-advisor

Vote for this Innovation!

Loading...