Back

Data platform on Azure

แพลตฟอร์มข้อมูลบน Azure

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
แพลตฟอร์มข้อมูลบน Azure

Details

In today's world, cloud technology is of utmost importance to business processes, as it greatly enhances the competitiveness and market adaptation of businesses. Customers recognize the importance of the Cloud technology in reducing the workload of employees, enhancing work capabilities, and minimizing expenses to the necessary. Therefore, the customer has hired G-Able to develop a data platform, which involves migrating the customer's existing on-premises system to the Cloud on Microsoft Azure. It will be developing the system using Spark, which is suitable for cloud-based operations. This will significantly reduce the time required to manage large volumes of data compared to the previous workflow. Additionally, it will enable the creation and control of workflows entirely within the Azure system.  Customers can now easily monitoring and manage their system, and have the flexibility to scale or expand the system as needed in the future. 

Objective

จากการที่เข้ามาของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นในทุกๆวัน และมีฟีเจอร์ที่ หลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ในด้านต่างๆ ในการทำธุรกิจของบริษัทต่างๆ ได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านของการลดค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานจากการเลือกใช้ ทรัพยากรที่เหมาะสมกับการทำงานภายในองค์กรและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจาก การเลือกใช้อุปกรณ์หรือฟีเจอร์ที่มีให้บริการนั้นมาช่วยในการทำงานที่จะทำให้งานที่ทำอยู่นั้นสามารถทำได้อย่างลดเร็วและลดภาระ งานที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเป็นเหตุผลเมื่อ ทางบริษัทลูกค้าอยากจะทำการปรับปรุงระบบให้ให้กับตนเองจึงได้เลือกใช้ตัวของระบบคลาวด์ของทาง Microsoft Azure ในการนำระบบในการทำกระบวนการต่างๆ และข้อมูลขึ้นสู่ ระบบคลาวด์ เพื่อให้ระบบของลูกค้ามีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้นำข้อมูลที่ได้นั้นนำไปวิเคราะห์และใช้งานในทางธุรกิจต่อไป แต่การที่ทางบริษัทเอกชนนั้นจะนำระบบต่างๆ จากที่มีอยู่เดิมที่อยู่บริษัทของตนเองนั้นขึ้นสู่ คลาวด์อย่างเต็มตัวนั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความใจที่มีอยู่ในตัวระบบเดิมและเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ในการปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่แต่เดิม ให้สามารถนำมาปรับใช้งานได้ ซึ่งบุคลากรของบริษัทเองนั้นอาจจะใช้เวลาที่มากเกินในการปรับปรุง จึงได้มีการจ้างบริษัทที่ความรู้และความเชี่ยวชาญในการศึกษาและปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิมขึ้นสู่คลาวด์เพื่อให้สามารถใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Project Members

ศราวุธ อุนารัตน์
SARAWUT UNARAT

#นักศึกษา

Member
อนันตพัฒน์ อนันตชัย
Anuntapat Anuntachai

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...