Back

ระบบอากาศยานไร้คนขับชนิด VTOL และระบบอากาศยานไร้คนขับชนิด Multi Rotor ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

@วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

#Highlight 2024
#Digital Technology
ระบบอากาศยานไร้คนขับชนิด VTOL และระบบอากาศยานไร้คนขับชนิด Multi Rotor ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Details

-

Objective

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อประเทศ เป็นแหล่ง อาหารของมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ตลอดจนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมากมาย ปัจจุบันการพัฒนาประเทศทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาล อีกทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมาก ขึ้น เช่น การอุตสาหกรรมตามแนวชายฝั่งและในทะเล การขนส่งทางทะเลและพาณิชย์นาวี การท่องเที่ยวทาง ทะเล รวมถึงการทำประมงที่ตลอดจนเกิดชุมชนและเมืองชายฝั่ง เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งจากกิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่าง รวดเร็ว ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ อีกทั้งทะเลเป็นแหล่ง สุดท้ายที่ของเสียจากแหล่งต่างๆ ไหลลงมารวมกัน จนเกิดปัญหามลพิษทางทะเล ทำให้น้ำทะเลเสื่อมคุณภาพ และยังสร้างความเสียหายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่อาศัยในทะเลและบริเวณชายฝั่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างสูง
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการ บริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ กระทรวง โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รวมทั้ง ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้อากาศยานในการ ปฏิบัติการบินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง ป้องกัน ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานซึ่งนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการสำรวจทางอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ สถานการณ์สภาพพื้นที่ป่า โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการโครงการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับและ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับสำหรับการบินจัดเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ผลแสดงผลข้อมูลสำหรับการลาดตระเวนและการ จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทรัพยากร ทางบก จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมสำหรับการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยจัดทำโครงการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้ คนขับ และเทคโนโลยีดิจิทัลติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการติดตาม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Project Members

เสริมศักดิ์ อยู่เย็น
Soemsak Yooyen

#อาจารย์

Member

Vote for this Innovation!

Loading...