การออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

คำอธิบายอย่างย่อ

เป็นการวิจัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียด

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม โดยมีวัตถุประสงค์  1) ค้นหาความต้องการของผู้ใช้งานต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายใน

คอนโดมิเนียม 2)เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียมให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้งาน