การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบ Steam โดย KMIDS
ส่วนกลาง

การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบ Steam โดย KMIDS

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

KMIDS เรื่อง การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบ Steam”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต หามนตรี

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

29 เม.ย. 2566 04:00 - 04:30

จำนวนรับ

3/100

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง